Hamza Shakkur & The Al Kindi Ensemble - Sufi Songs Of Damascus

Posted By White Rose On Monday, July 01, 2013 Under ,

Track List
01.Al-Salâm Al-Râbi°- Taqsîm Huzâm
02.Al-Salâm Al-Râbi°- Taqsîm Sîkâh/Mawwâl Sîkâh
03.Ghayrî °Alä S-Sulwân Qâdir- Taqsîm Râst Qânûn
04.Ghayrî °Alä S-Sulwân Qâdir- Taqsîm Râst Nây/Layâlî Râst/Ibtihâl Bayyât
05.Chanting (Tartîl) Of The Qur'ân

Download HERE

0 comments:

Post a Comment